trinett (3 album)

glas,porslin,trinett,hylla
stringhylla,teak,kobratelefon,raket ost,tv kanna